SCM bussines food solution.

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) strony internetowej http://serwer136562.lh.pl/scmpolandpl/ (zwanej dalej „Serwisem”) przeznaczona jest dla użytkowników Serwisu będących osobami fizycznymi (zwanych dalej „Użytkownikami”) i zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej w zakresie wymaganym przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), jak również o plikach cookies stosowanych przez administratora strony internetowej w zakresie wymaganym przez art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

II. Kto jest administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej http://serwer136562.lh.pl/scmpolandpl/?

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej http://serwer136562.lh.pl/scmpolandpl/ (zwanym dalej „Administratorem”) w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest SCM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 11, 00 – 828 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000218960, NIP: 5361772695, REGON: 015807691.

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami RODO, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

A. Odbiór zgłoszeń rekrutacyjnych wysłanych na adres wskazany w Serwisie

W celu rozpatrywania zgłoszeń rekrutacyjnych Użytkowników wysłanych na udostępniony w Serwisie w zakładce „Kariera” adres e-mail rekrutacja@scmpoland.pl, a następnie prowadzenia procesu rekrutacyjnego z wybranymi kandydatami. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego/jej danych osobowych dla celów prowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Administratora.

B. Kontakt z Użytkownikiem poprzez kontaktowe adresy poczty elektronicznej wskazane w Serwisie

W celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika skierowaną do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika zawarte w wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego/jej danych w celu odpowiedzi na wiadomość Użytkownika.

C. Prowadzenie statystyk korzystania z funkcjonalności Serwisu

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu. Przetwarzane są wówczas dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie, historii wyszukiwania Użytkownika, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego Użytkownika. Podstawą przetwarzania danych Użytkownika w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika.

III. Jakie dane są pobierane automatycznie po wejściu na stronę internetową?

A: (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta strona internetowa, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownika. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: numeru IP Użytkownika, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B: (cookies)
Strona wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celach technicznych obsługi sesji.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Jednak w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu, Administrator nie może zagwarantować jej poprawnego działania.

Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałby je skasować, informacje w tym zakresie znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

C: Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części Polityki i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Jednak w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu, Administrator nie może zagwarantować jej poprawnego działania.

Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałby je skasować, informacje w tym zakresie znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

D: Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przez stronę oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części Polityki i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Jednak w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu, Administrator nie może zagwarantować jej poprawnego działania.

Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałby je skasować, informacje w tym zakresie znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

IV. Odbiorcy danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu działalności. Dostawcy tych usług przetwarzają powierzone im przez Administratora dane osobowe jedynie w zakresie i w celu ściśle wskazanych przez Administratora. Są to np. dostawcy świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne. Administrator może także w uzasadnionych przypadkach przekazywać dane osobowe podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem, jeżeli okaże się to niezbędne dla możliwości wykonania przez Administratora usługi żądanej przez Użytkownika.

Administrator zapewnia, iż ze wszystkimi ww. podmiotami zostały lub zostaną zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników określające obowiązki dostawców usług przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące przepisy prawa nakazują Administratorowi udostępnienie zebranych danych Użytkownika uprawnionym organom publicznym, Administrator przekaże takie dane w niezbędnym zakresie uzasadnionym żądaniem organu.

Administrator gwarantuje przy tym, że dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

V. Okres przechowywania danych Użytkowników

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celu odbioru zgłoszeń rekrutacyjnych i prowadzenia rekrutacji, będą przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego z udziałem Użytkownika, chyba że Użytkownik dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej nie mają sprecyzowanego okresu ich przechowywania przez Administratora, jednak nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do celów, w których zostały zebrane.

Dane osobowe pochodzące z plików cookies zapisanych na urządzeniu końcowym Użytkownika będą przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi życia plików cookies zapisanych na urządzeniu końcowym Użytkownika lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu przez Użytkownika.

VI. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

A. Prawo do cofnięcia zgody
Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać poprzez przesłanie Administratorowi oświadczenia oznajmującego taką wolę np. w formie wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu otrzymania powyższego oświadczenia o cofnięciu zgody przez Administratora i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika dokonanego przez Administratora przed jej cofnięciem.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

B. Prawo żądania dostępu do danych
Użytkownik ma prawo otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo do:
a) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
b) uzyskania informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika lub o kryteriach ustalania tego okresu, prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
c) uzyskania bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, przy czym za każdą kolejną kopię danych osobowych Użytkownika, Administrator może żądać opłaty odzwierciedlającej koszty jej przygotowania.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

C. Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownik może tego dokonać poprzez złożenie wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) lub o ich uzupełnienie (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

D. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących go danych.

Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
a) dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b) dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli jego podstawę stanowi uzasadniony interes prawny Administratora;
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
e) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu (pkt c) powyżej), Administrator może nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, tj. niepodejmowania wobec tych danych żadnych czynności przetwarzania wykraczających poza samo ich przechowywanie, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania;
c) gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając jego dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO

F. Prawo do przeniesienia danych innemu administratorowi
W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu zawarcia umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO), Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

G. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a Administrator nie będzie posiadał innej uzasadnionej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń, Administrator usunie dane osobowe Użytkownika wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień opisanych w punktach A-G) Użytkownik wystąpi do Administratora z żądaniem, to spełnienie lub odmowa spełnienia żądania nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Użytkownik nie będzie w stanie spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnione maksymalnie w ciągu kolejnych dwóch miesięcy po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o konieczności przedłużenia tego terminu.

H. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania przez Użytkownika, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Użytkownikowi na mocy RODO zostały naruszone, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podstawa prawna: art. 77 RODO

VII. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest każdorazowo dobrowolne, acz niezbędne do:
– możliwości prowadzenia rekrutacji przez Administratora;
– kontaktu z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną.

Konsekwencją niepodania przez Użytkownika danych wymaganych w ww. celach będzie brak możliwości dokonywania przez Administratora ww. czynności.

VIII. Możliwość profilowania danych osobowych Użytkowników przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników co do zasady nie będą podlegać profilowaniu ani podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w inny sposób.

IX. Zmiana polityki prywatności

W razie konieczności uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności lub konieczności zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa bądź warunkami technologicznymi funkcjonowania Serwisu, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. O wszystkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy będą informowani poprzez komunikat wyświetlany na stronie internetowej Serwisu.

X. Kontakt z Administratorem

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, chęci aktualizacji czy usunięcia danych osobowych lub realizacji innych uprawnień określonych w punkcie VI Polityki, Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres e-mail: ochrona.danych@scmpoland.pl lub pisemnie pod adresem: al. Jana Pawła II 11, 00 – 828 Warszawa.